Légumes

  Légumes

  • Ail - Touma

   Ail

   Touma

   55.00 Dh
   1 Kg
  • Aubergines - Denjal

   Aubergines

   Denjal

   6.00 Dh
   1 Kg
  • Betterave - Bârbâ

   Betterave

   Bârbâ

   5.00 Dh
   1 Kg
  • Brocoli - Brocoli

   Brocoli

   Brocoli

   25.00 Dh
   1 Kg
  • Carottes - khizzo

   Carottes

   khizzo

   6.00 Dh
   1 Kg
  • Chili - Felfla harra

   Chili

   Felfla harra

   20.00 Dh
   1 Kg
  • Chou-blanc - Mkwwer

   Chou-blanc

   Mkwwer

   7.00 Dh
   1 Kg
  • Chou-fleur - Shôfla

   Chou-fleur

   Shôfla

   8.00 Dh
   1 Kg
  • Chou-rouge - Mkwwer 7mer

   Chou-rouge

   Mkwwer 7mer

   10.00 Dh
   1 Kg
  • Concombre - Lkhyar

   Concombre

   Lkhyar

   6.00 Dh
   1 Kg
  • Courge - Ger3a

   Courge

   Ger3a

   8.00 Dh
   1 Kg
  • Courgette - Courgette

   Courgette

   Courgette

   8.00 Dh
   1 Kg
  • Échalotes - Échalotes

   Échalotes

   Échalotes

   80.00 Dh
   1 Kg
  • Gambos - Mloukhiya

   Gambos

   Mloukhiya

   40.00 Dh
   1 kg
  • Haricots verts - Loubiya khedra

   Haricots verts

   Loubiya khedra

   11.00 Dh
   1 Kg
  • Navet - Left

   Navet

   Left

   6.00 Dh
   1 kg
  • Oignons blancs - Besla bida

   Oignons blancs

   Besla bida

   6.00 Dh
   1 Kg
  • Oignons en botte - Besla Herrif

   Oignons en botte

   Besla Herrif

   4.00 Dh
   1 Kg
  • Oignons rouges - Besla

   Oignons rouges

   Besla

   6.00 Dh
   1 Kg
  • Patate douce - B'tata 7lewa

   Patate douce

   B'tata 7lewa

   9.00 Dh
   1 Kg
  • Poireau - Poireau

   Poireau

   Poireau

   10.00 Dh
   1 Kg
  • Poivrons jaunes - Felfla hlewa sefra

   Poivrons jaunes

   Felfla hlewa sefra

   10.00 Dh
   1 Kg
  • Poivrons oranges - Felfla hlewa limouniya

   Poivrons oranges

   Felfla hlewa limouniya

   10.00 Dh
   1 Kg
  • Poivrons rouges - Felfla hlewa hemra

   Poivrons rouges

   Felfla hlewa hemra

   10.00 Dh
   1 Kg
  • Poivrons verts - Felfla hlewa khedra

   Poivrons verts

   Felfla hlewa khedra

   7.00 Dh
   1 Kg
  • Pomme de terre jaune - B'tata Bida

   Pomme de terre jaune

   B'tata Bida

   6.00 Dh
   1 Kg
  • Pomme de terre rouge - B'tata Hemra

   Pomme de terre rouge

   B'tata Hemra

   6.00 Dh
   1 Kg
  • Pommes de terre - Spéciales frites

   Pommes de terre

   Spéciales frites

   6.00 Dh
   1 kg
  • Pumpkin - Courge - Ger3a à l'unité

   Pumpkin

   Courge - Ger3a à l'unité

   10.00 Dh
   1 kg
  • Tomate cerise - Maticha sghira

   Tomate cerise

   Maticha sghira

   6.00 Dh
   1 kg
  • Tomates - Maticha

   Tomates

   Maticha

   5.00 Dh
   1 Kg