Légumes

Légumes

 • Ail - Touma

  Ail

  Touma

  55.00 Dh
  1 Kg
 • Aubergines - Denjan

  Aubergines

  Denjan

  7.00 Dh
  1 Kg
 • Betterave - Bârbâ

  Betterave

  Bârbâ

  6.00 Dh
  1 Kg
 • Brocoli - Brocoli

  Brocoli

  Brocoli

  30.00 Dh
  1 Kg
 • Carottes - khizzo

  Carottes

  khizzo

  7.00 Dh
  1 Kg
 • Chili - Felfla harra

  Chili

  Felfla harra

  20.00 Dh
  1 Kg
 • Chou-blanc - Mkwwer

  Chou-blanc

  Mkwwer

  7.00 Dh
  1 Kg
 • Chou-fleur - Shôfla

  Chou-fleur

  Shôfla

  11.00 Dh
  1 Kg
 • Chou-rouge - Lkwwer 7mer

  Chou-rouge

  Lkwwer 7mer

  11.00 Dh
  1 Kg
 • Concombre - Lkhyar

  Concombre

  Lkhyar

  6.00 Dh
  1 Kg
 • Courge - Ger3a

  Courge

  Ger3a

  9.00 Dh
  1 Kg
 • Courgette - Courgette

  Courgette

  Courgette

  8.00 Dh
  1 Kg
 • Échalotes - Échalotes

  Échalotes

  Échalotes

  70.00 Dh
  1 Kg
 • Gambos - Mloukhiya

  Gambos

  Mloukhiya

  25.00 Dh
  1 kg
 • Haricots verts - Loubiya khedra

  Haricots verts

  Loubiya khedra

  12.00 Dh
  1 Kg
 • Navet - Left

  Navet

  Left

  7.00 Dh
  1 kg
 • Oignons blancs - Besla bida

  Oignons blancs

  Besla bida

  6.00 Dh
  1 Kg
 • Oignons rouges - Besla

  Oignons rouges

  Besla

  5.00 Dh
  1 Kg
 • Patate douce - B'tata 7lewa

  Patate douce

  B'tata 7lewa

  9.00 Dh
  1 Kg
 • Poireau - Poireau

  Poireau

  Poireau

  12.00 Dh
  1 Kg
 • Poivrons jaunes - Felfla hlewa sefra

  Poivrons jaunes

  Felfla hlewa sefra

  11.00 Dh
  1 Kg
 • Poivrons oranges - Felfla hlewa limouniya

  Poivrons oranges

  Felfla hlewa limouniya

  11.00 Dh
  1 Kg
 • Poivrons rouges - Felfla hlewa hemra

  Poivrons rouges

  Felfla hlewa hemra

  11.00 Dh
  1 Kg
 • Poivrons verts - Felfla hlewa khedra

  Poivrons verts

  Felfla hlewa khedra

  8.00 Dh
  1 Kg
 • Pomme de terre jaune - B'tata Bida

  Pomme de terre jaune

  B'tata Bida

  6.00 Dh
  1 Kg
 • Pomme de terre rouge - B'tata Hemra

  Pomme de terre rouge

  B'tata Hemra

  6.00 Dh
  1 Kg
 • Tomate cerise - Maticha sghira

  Tomate cerise

  Maticha sghira

  6.00 Dh
  1 kg
 • Tomates - Maticha

  Tomates

  Maticha

  6.00 Dh
  1 Kg